Gedragscode ZanZen Spirituele Academie

De Ethische Gedragscode van ZanZen Spirituele Academie

 

Inhoud

 

De Ethische Code van ZanZen Spirituele Academie. 1

Inleiding. 1

Groei, geen straf 2

Hoe gebruiken we ethiek. 2

De fundamentele grond. 2

Inspirerende ethiek. 2

Normatieve ethiek. 3

Minimale ethiek. 4

Geweld en negatieve emoties. 6

Relaties. 6

Relaties beëindigen. 6

De werksetting. 7

Oplossen van klachten, geschillen en schendingen van de ethiek

Suggesties procedure

 

 Het volgende is de ethische code die door Instituut voor boeddhistische analyse en psychotherapie wordt ontwikkeld. De code biedt praktijkrichtlijnen voor coaches, trainers, docenten en leden van ZanZen Spirituele Academie. Om niet steeds alle rollen te moeten noemen gebruiken we hierna het woord coach voor alle rollen. Waar gesproken wordt over ZanZen lid wordt een persoon bedoeld die één van deze rollen vervult.

De ethische code en klachtenprocedure van ZanZen Spirituele Academie, is ontleend aan die van de Boeddhistische Amida Trust en het Institute for Zentherapy UK.

Inleiding

Alle ethische systemen wijzen onvermijdelijk op het contrast tussen idealen en actualiteit. De leidraad in deze code helpt ons om het belang van ethiek in de coaching te doordenken en te begrijpen.

Het hebben van regels elimineert niet de noodzaak om keuzen te maken. Persoonlijke ethische groei is een essentiële dimensie om therapeut, trainer of docent te worden. Deze richtlijnen zijn dus zowel een steun voor de groei als een bescherming voor onszelf en anderen. Ze gaan uit van de idee dat ethiek niet ophoudt zodra we de deur van de Spirituele Academie achter ons dicht trekken: een coach probeert een helende houding te ontwikkelen ten opzichte van de wereld in het algemeen, niet alleen voor degenen die betalen voor een dienst.

De geest van deze begeleiding is dus dat we kunnen groeien als mensen door te werken met ethiek. Als we bijvoorbeeld een serieuze en grondige poging doen om te vermijden dat we anderen bekritiseren, al is het maar voor één dag, dan zal dat waarschijnlijk niet lukken. Maar we zullen wel heel veel over onszelf leren en over hoe we andere mensen werkelijk beschouwen. Door middel van een dergelijke oefening gaan we vooruit, zelfs als we niet meteen perfect worden.

ZanZen Spirituele Academie is een organisatie voor de toepassing en ontwikkeling van de boeddhistische en spirituele psychologie. Sommige leden kunnen gebruik maken van termen als therapeut, counselor, facilitator, trainer, mentor, begeleider, buddy, docent, lichtwerker of vrijwilliger voor een aantal aspecten van hun professionele werk. In dergelijke gevallen zijn dezelfde ethische richtlijnen van toepassing alsof deze term stond in de plaats van het woord coach. Deze richtsnoeren zijn dus van toepassing op alle leden in al hun menselijke relaties en in sommige opzichten (zoals gespecificeerd) op het gedrag van hun leven buiten de louter professionele situatie.

 

Groei, geen straf

Ethiek gaat niet over straf. Straf zelf is niet ethisch. Aan de andere kant, ethische fouten doen schade aan onszelf en aan andere mensen en we moeten daarom streven om te voorkomen dat we ethische fouten maken, ze te herkennen en te leren van de fouten die we maken. Wanneer ernstige fouten met schadelijke gevolgen worden gemaakt, derde partijen onvermijdelijk betrokken raken, moeten we overwegen hoe het beste collectief dergelijke situaties te genezen zijn en hoe we collectief uit de ervaring kunnen groeien.

 

Hoe gebruiken we ethiek

Er zijn hier drie niveaus van ethiek beschreven. Het eerste niveau is inspirerend, het tweede normatief en het derde minimaal. Van leden van ZanZen Spirituele Academie verwachten we dat ze op zijn minst aan het minimale niveau voldoen, alles in het werk stellen om aan het tweede niveau te voldoen, en voor zover zij zich daartoe capabel achten, ernaar streven zich het eerste niveau eigen te maken.

Alle drie niveaus zijn bedoeld om aan onszelf te werken. Ze zijn alle drie voorzien om ons te helpen werken op onszelf. Het is tegenstrijdig aan hun bedoeling wanneer ze als middel ter onderdrukking gebruikt worden. Helaas worden regels in veel sociale instellingen op schadelijke manieren gebruikt. We moeten er dan ook op letten dat we, terwijl we streven naar een zo hoog mogelijk niveau van persoonlijke ontwikkeling, waar we ons op dit moment in kunnen vinden, niet proberen anderen te onderdrukken en niet te verstrikt raken in morele concurrentie.

 

De fundamentele grond

Als coaches zijn we hier om genezing te brengen aan onszelf en anderen. Een coach, veroorzaakt geen schade, helpt anderen en cultiveert een wijs en medelevend menselijke luchtigheid. Alle ethische voorschriften zijn vervat in deze drie grondhoudingen. Het doel van ethiek is het bereiken van innerlijke vrede, uiterlijke vriendelijkheid en sociale harmonie.Inspirerende ethiek

1. we doen alles wat we kunnen om de obstakels te verwijderen in onszelf die ons vermogen om hulp te bieden aan degenen die tot ons komen in nood belemmeren.

2. we hebben een accepterende houding jegens anderen en zoeken geen veilige haven in oordeel of wrok. Wij respecteren iedereen, ongeacht hun leeftijd, geslacht, religie, ras, sociale klasse, seksuele geaardheid, vermogen, uiterlijk, toetredingen, gewoonten of verleden gedrag.

3. Wij luisteren en staan anderen bij zonder voorbehoud.

4. Wij werken actief voor vrede en verzoening tussen mensen in onze nabijheid en in de wereld als geheel. We vinden alle mogelijke middelen om het leven te beschermen en vernietigende conflicten te voorkomen.

5. Wij beschouwen alle levende en voelende wezens, in deze en andere werelden als onze potentiële vrienden, ongeacht wat er kan zijn gebeurd in het verleden en zijn bereid om te leren van elke situaties die zich voordoet.

6. Wij scheppen een gevoel van gemeenschap en harmonie onder de mensen, met inachtneming van de individuele aard van elk, goed of slecht. We zeggen, noch doen dingen die zullen leiden tot destructieve strijd binnen de groepen waartoe we behoren.

7. Wij werken voor ecologische, planetaire en kosmische harmonie.

8. Wij gebruiken ons vermogen voor gulle, gastvrije en gezonde doeleinden, het vermijden van egoïstische accumulatie in een wereld waar armoede en uitbuiting voortduren.

9. Wij worden geleid door vriendelijkheid, leren om anderen te begrijpen en hen te helpen om succesvol te worden, elk op hun eigen manier.

10. Wij cultiveren een vreedzame geest met daarvoor geschikte houdingen zoals tevredenheid, waardering en wijze goedkeuring, en door praktijken zoals meditatie, ontspanning en contact met het Aardse.

11. Wij vermijden schadelijke acties van anderen te steunen. We kopen en gebruiken geen producten en/of diensten die slechts door wreedheid of onrechtvaardige uitbuiting worden geproduceerd. We investeren niet in ondernemingen die schade toebrengen aan levende wezens of het milieu.

12. Wij werken aan het creëren van harmonieuze en bewuste gemeenschappen waarin mensen veilige omstandigheden kunnen vinden voor een gezond leven en gelukkige relaties.

Normatieve ethiek

1. Wij zijn niet sektarisch en brengen de opvattingen van anderen niet in diskrediet. Wij accepteren dat alle standpunten slechts gedeeltelijke uitingen zijn van de werkelijkheid.

2. We zorgen goed voor ons lichaam of de lichamen van anderen. Wij respecteren de lichamelijke integriteit van alle wezens.

3. Wij zijn gastvrij en gul.

4. Wij steunen degenen die werken voor mededogen en harmonie in de wereld.

5. Wij spreken woorden van vrede en verzoening, wij vermijden roddels, oneerlijkheid en elke vorm van schadelijk spreken.

6. Wij zijn zorgvuldig in onze vertrouwelijke en persoonlijke verhoudingen, zijn open en eerlijk, en vermijden anderen te schaden, te exploiteren of hun verplichtingen te ondermijnen.

7. Dwangmatige gewoonten zullen wij uit ons leven elimineren.

8. Wij voelen het als noodzaak inzicht te krijgen in onszelf en transparant te zijn in onze omgang met anderen. In het bijzonder zullen we mensen niet nodeloos afhankelijk van ons maken wanneer zij zorg of hulp bij ons zoeken, langer en meer dan passend is voor hun behoeften.

9. Wij moedigen een vrije uitwisseling van standpunten aan en denken niet dat de kennis die we momenteel bezitten onveranderlijk of een absolute waarheid is.

10. Wij herkennen en erkennen het goede wat anderen doen.

11. Wij zijn bereid om fouten te erkennen en daarvan te blijven leren

12. Alle begeleidingskundigen van ZanZen Spirituele Academie, professional, vrijwilliger of cursist, dragen bij tot het leven en de groei van spirituele ontwikkeling. Zij vermijden gedrag in professionele of sociale omgevingen waarmee zij het werk van onze eigen of andere mensen in diskrediet brengen.

Minimale ethiek

1. we gebruiken geen lichamelijk geweld tegen mensen, noch geven wij steun aan situaties die geweld te bevorderen. Wij doen alles wat in onze macht ligt om fysieke schade te voorkomen bij iedereen die zich aan onze zorg heeft toevertrouwd.

2. Wij nemen niets dat rechtmatig behoort aan anderen.

3. Wij gaan geen financiële transacties aan voor onze eigen winst met degenen die onze hulp zoeken buiten het ontvangen van passende en overeengekomen vergoedingen voor ons werk.

4. Wij respecteren het vertrouwen van anderen. Wij, verstrekken geen informatie die ons in vertrouwen is gegeven, noch andere vertrouwelijke informatie die ons is verstrekt, zonder de duidelijke en geïnformeerde toestemming van de klant.

5. In uitzonderlijke omstandigheden waar waarschijnlijk zelfmoord of schade aan een derde partij zal optreden, of waar wettelijke verplichting bestaat om informatie te verstrekken, is de coach verplicht om met de klant/cursist te bespreken welke maatregelen moeten worden genomen.

6. Alle gegevens die wij opslaan op welke wijze dan ook, zullen minimaal overeenkomstig de meest recente wet op de privacy worden beschermd en gewaarborgd.

7. Wij zorgen ervoor dat de praktijkruimte of de situatie waarin klanten/cursisten verblijven, privacy biedt.

8. Wanneer coaches werken in een institutionele setting die hen verplicht om informatie te delen op grotere schaal dan is gespecificeerd in clausule 4, moeten zij dit duidelijk maken aan de klant.

9. Wanneer wij informatie in publicaties of opleidingssituaties gebruiken, verzekeren wij dat de individuen door het veranderen van identificerende details worden beschermd. Wij verduidelijken met onze klanten de aard, het doel en de voorwaarden van elk onderzoek cq publicatie waarin zij kunnen worden betrokken en zorgen voor geïnformeerde en verifieerbare toestemming.

10. Wij hebben geen seksuele relaties met personen die naar ons komen in een rol van afhankelijkheid of het zoeken naar hulp.

11. Wij maken geen verklaringen aan onze cliënten die onwaar zijn.

12. Wij verstrekken onze kwalificaties, ervaring of lidmaatschap van professionele verenigingen op verzoek, hetzij rechtstreeks aan klanten/cursisten of in advertenties, publicaties of andere openbare media.

13.Wij verstrekken op verzoek de bepalingen en voorwaarden van ZanZen Spirituele Academie, en, in voorkomend geval, onze werkmethoden. Wij houden ons aan de contracten, expliciet of impliciet aangegaan met onze klanten/cursisten, of, wanneer het onmogelijk is om dit te doen, gaan we met deze situatie om op een open en eenvoudige manier met de juiste aandacht voor de belangen van de klant/cursist.

14. Wanneer het noodzakelijk is voor ons om onze klanten/cursisten te vertegenwoordigen voor andere professionals of in openbare situaties, doen we dat met grote discretie en zorgen we zowel voor de nauwkeurigheid en als voor het vermijden van veroordelende taal.

15. We werken en praktiseren niet onder invloed van alcohol of bewustzijnsverruimende drugs.

16. We werken en praktiseren niet wanneer ons vermogen om dit te doen is aangetast door een slechte gezondheid of emotionele aandoening.

17. Wij erkennen de eigen beperkingen en houden rekening met de belangen van de klant/cursist bij het maken van professionele verwijzingen.

18. Wij staan in onze cursussen, coaching en andere dienstverlening geen veroordelende houding toe ten opzichte van specifieke sociale groepen in termen van leeftijd, geslacht, religie, ras, sociale klasse, seksuele geaardheid, vermogen, uiterlijk, intredingen, gewoonten of verleden gedrag. Deze clausule is niet van toepassing op een beoefenaar die gespecialiseerd is in het aanbieden van diensten aan een of meer specifieke groepen.

19.Wij handelen niet op een manier die het beroep van coach en begeleidingskundige, noch de organisaties waarvoor we werken in diskrediet kan brengen.

20. Een coach of begeleider die is veroordeeld in een rechtbank voor een strafbaar feit of in een tuchtraad van een beroepsvereniging meldt dit aan de directie van ZanZen Spirituele Academie.

21. Professionele beroepsbeoefenaren zorgen ervoor dat hun werk adequaat wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering voor beroep en schade.

22.Een coach of begeleidingskundige die zich ervan bewust is dat het gedrag van een collega het beroep schaadt, neemt passende maatregelen om de zaak onder de aandacht van de directie en/of de vertrouwenscommissie van de Boeddhistische Unie Nederland te brengen.

23. Wij blijven ons vermogen om anderen te helpen tijdens onze loopbaan door opleiding en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling verbeteren.

24. Wij zorgen ervoor dat ons werk als coach en begeleidingskundige goed en regelmatig begeleid wordt door intervisie en supervisie.

Geweld en negatieve emoties

Coaches genezen en brengen geen schade toe. Hoewel het werk van een coach kan inhouden dat het de cursist/klant moet helpen de eigen woede en het eigen geweld te onderzoeken en ermee in contact te komen, is het belangrijk dat noch zij, noch anderen daadwerkelijk fysiek geschaad raken in dat proces. Evenzo kunnen klanten het nodig hebben om hun gevoelens uit te werken over de slechte behandeling waaronder zij hebben geleden en het is belangrijk dat dit gebeurt op een manier die hen niet opnieuw traumatiseert.

Relaties

Coaches doen alles wat ze kunnen om een veilige omgeving voor de levering van hun diensten te bieden en te voorkomen dat zij met hun klanten/cursisten/stagiaires en andere begeleidingskundigen in situaties terecht komen die hen allen kunnen compromitteren. Het is coaches niet toestaan zich seksueel te verhouden met hun klanten. De kosten van ernstig professioneel wangedrag zoals het aangaan van een seksuele relatie met een cursist/klant zullen worden verhaald op de betrokken coach/begeleider.

Relaties beëindigen

De coachrelatie eindigt niet wanneer het formele contract eindigt. Het kan worden vervangen door een andere vorm van relatie. Zo kan een klant uiteindelijk een student of collega worden van de persoon die hun coach was of ze kunnen vrienden worden.

Indien een dergelijke overgang niet door de klant wordt geïnitieerd, moet de coach trachten ter beschikking te blijven van de cliënt als coach. Het accepteren van een klant is een lange termijn verantwoordelijkheid en we moeten altijd bereid zijn om een klant weer te zien, zelfs als ze terugkeren na een interval van jaren.

Als de klant probeert om de aard van de relatie te veranderen, moet de coach voorzichtig zijn, omdat het ook kan betekenen dat de klant/cursist de coach als coach verliest. Dit moet geen lichtvaardig besluit zijn. In dergelijke omstandigheden moet alles in het werk worden gesteld om een eerlijke dialoog tot stand te brengen, zodat de beste belangen van de klant zorgvuldig kunnen worden overwogen en in eerste instantie kunnen worden beschouwd, en dat de coach alleen biedt wat echt kan worden gegeven door middel van vriendschap, onderwijs of ander verhoogd contact.

Zelfs na een dergelijke verandering, moeten beide partijen alert blijven op het feit dat er bijna onvermijdelijk een aantal over te dragen gevoelens uit de vorige relatie blijven. Dat vraagt om zorgvuldig en gevoelig omgaan met elkaars behoeften. Bij twijfel over een dergelijke situatie moet een coach overleg plegen met zijn/haar begeleider of andere verantwoordelijke collega.

De werksetting

De coach zal ervoor zorgen dat de omgeving waarin de coaching plaatsvindt, geschikt is voor het doel en zorgt voor voldoende privacy en vrijheid van onderbreking.

Oplossen van klachten, geschillen en schendingen van de ethiek

1. procedure

Elke klacht tegen een lid van Zanzen Spirituele Academie dient schriftelijk te worden ingediend bij de directie van het instituut. De directie zal de persoon(en) tijdig verwittigen. In eerste instantie, waar beide partijen dit kunnen doen, zullen de partijen die het geschil aangaan, worden uitgenodigd om te zien of de zaak informeel kan worden opgelost. Voor deze vergadering wordt een neutrale facilitator gevonden. Er zullen geen gegevens worden bijgehouden over de inhoud van deze vergadering, die een poging is om de zaak informeel te regelen. Wanneer de oplossing niet door deze methode wordt bereikt, gaat de klacht naar een tweede fase.

Wanneer een informele oplossing niet is gelukt, zal de directie een geregistreerde mediator benoemen, om als bemiddelaar op te treden. Zowel de klager als de beklaagde kunnen voor zichzelf een ander lid van het ZanZen Spirituele Academie benoemen, die zal optreden als vriend en ondersteuning bij de daaropvolgende procedure en de mediator zal ervoor zorgen dat dit gebeurt. De mediator zal met partijen in gesprek gaan overeenkomstig de richtlijnen van de beroepsgroep mediators. De mediator zal in ieder geval trachten de partijen bijeen te brengen en de zaak onverwijld op te lossen.

De mediator zal een volledige registratie van alle procedures bijhouden of schikken. Het doel van bemiddeling is om te komen tot een schriftelijke "definitieve verklaring" overeengekomen en ondertekend door de klager, klager en mediator die de zaak tot een einde brengt. Een dergelijke verklaring kan inhouden: (a) verklaringen van verontschuldiging door een van beide of beide partijen, en/of (b) de specificatie van de acties die moeten worden uitgevoerd door een partij binnen een bepaalde tijdspanne. De mediator brengt aan de directie verslag uit wanneer een klacht is gehoord en opgelost en wanneer alle in zijn resolutie overeengekomen acties naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Alle dossiers zullen vertrouwelijk worden gehouden.

In het geval van een geschil dat nog steeds niet door de bovenstaande methode wordt opgelost, proberen de partijen die nu betrokken zijn een optimale procedure te vinden voor het oplossen of arbitrage van de zaak die voor beide partijen aanvaardbaar is. Indien geen dergelijke procedure kan worden overeengekomen, brengt de directie de zaak onder bij de vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie Nederland die de zaak onderzoekt en een definitieve uitspraak doet waaraan alle partijen gebonden zullen zijn.

De directie kan van tijd tot tijd verdere aanwijzingen geven over de wijze waarop elk van de bovengenoemde stadia moet worden uitgevoerd.

Is de directie zelf partij in een klacht en wordt de klacht niet naar beider tevredenheid opgelost, dan heeft de klager het recht om direct de vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie Nederland in te schakelen. De directie is dan gehouden om zich te schikken naar de procedure en de uitkomsten van de procedure die de vertrouwenspersoon gerechtigd is te voeren.

De kosten van een der bovenstaande klachtenprocedures komen voor rekening van ZanZen Spirituele Academie, tenzij ernstige opzet of nalatigheid van een klager door de mediator of de vertrouwenspersoon bewezen wordt geacht.

2. Algemene beginselen

Wanneer een lid zich onethisch heeft gedragen en schade heeft toegebracht aan een andere persoon, zal het doel zijn verzoening, leren en teruggave te bewerkstelligen zodat de vrede kan worden hersteld en de wonden van de gemeenschap worden geheeld op een manier die de oorzaken van verdere schade wegneemt. Wat een geschikte manier zou kunnen zijn om de situatie te verhelpen is een kwestie van dialoog door alle betrokkenen en elke poging zal worden gedaan om consensus dienaangaande te bereiken. Men verwacht dat om het even welk ZanZen lid dat kwaad aan een andere persoon heeft gedaan alle mogelijke stappen zal nemen om zijn handelswijze te wijzigen en niet zal proberen om de eigen belangen in enge zin te beschermen.

Het is niet ons beleid dat onethisch gedrag in het algemeen moet leiden tot op non-actief stellen van de betrokkene, op voorwaarde dat er aanwijzingen zijn van passend leren, veranderen en, indien nodig, restitutie.

In sommige gevallen kan verdere opleiding, toezicht en/of een periode van intrekking van het cliënt werk worden vermeld. Aan de andere kant, als een persoon verkeerd of ten onrechte is beschuldigd dan kan er behoefte zijn aan verontschuldiging of zelfs corrigerende- of verzoeningsactie van de kant van de klager.

Als coaches is onze taak om geschillen op te lossen en ervan te leren. Alles zal worden gedaan om een constructieve oplossing te bereiken die beide partijen behulpzaam is en om stigmatisering en verbittering te voorkomen. Betrokken partijen moeten luisteren naar elkaar met respect, maakt niet uit hoe sterk persoonlijk gevoel kan lopen. Conflicten zouden moeten worden beschouwd als mogelijkheden om te leren, niet als arena's voor het nastreven van persoonlijke interesse. De straf speelt geen deel in deze procedure. Het royeren van het lidmaatschap van een persoon moet worden gezien als een uiterste maatregel en beschouwd als een mislukking voor alle betrokkenen.

Suggesties procedure

Elk ZanZen lid kan suggesties doen voor de verbetering van deze code en procedure. Suggesties moeten worden gericht aan de directie. Suggesties die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor andere leden zullen deel gaan uitmaken van een raadplegingsprocedure. Overleg zal in het algemeen worden gevoerd door de publicatie van het voorstel in een "groen" paper, verspreid naar en met uitnodiging om te reageren van andere leden. Indien er geen negatieve reactie is, wordt de suggestie aangenomen. In het geval van een negatieve reactie op een suggestie, zal de dialoog blijven via de verschillende fora van ZanZen tot consent is bereikt.

November 2018, ZanZen Spirituele Academie

Cookies, zonder kunnen we niet